Atpakaļ

N.58

Ražotājs: Apluss mēbeles (SIA Aleksandra Pluss), Latvija

Izmērs: pēc klienta pasūtījuma.
Materiāli: pēc klienta izvēles
Cena: pēc pieprasījuma.

Lūdzam aizpildīt formu


Jūsu informācija

Privātuma politikas mērķis
Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Datu pārzinis
SIA “Aleksandra Pluss”, reģistrācijas numurs 50003473961, juridiskā adrese Stirnu 22, Rīga, LV-1084.

Darbības sfēra
Šo Privātuma politiku SIA “Aleksandra Pluss” piemēro, veicot personas datu apstrādi. SIA “Aleksandra Pluss” nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 prasības. SIA “Aleksandra Pluss” apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki
SIA “Aleksandra Pluss” var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
• Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
• Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu apkalpošanas servisu;
• Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai;
• Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem;

Informācijas izpaušana
Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl SIA “Aleksandra Pluss” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:
• Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
• Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
• Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “Aleksandra Pluss” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.
Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības saņemt no SIA “Aleksandra Pluss” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu.

Informācijas drošība
SIA “Aleksandra Pluss” īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Privātuma politikas papildinājumi
SIA “Aleksandra Pluss” ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.apluss.lv.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai
Nododot SIA “Aleksandra Pluss” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Kontaktinformācija
Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz info@apluss.lv vai zvanīt uz tālruņa nr. +371 26172827, vai rakstīt uz SIA “Aleksandra Pluss”, Stirnu iela 22, Rīga, LV-1084.

 

test


Lūdzu aizpildiet visus laukus!

Lūdzu norādiet korektu epastu!

Paldies! Jūsu ziņa ir nosūtīta!